Moduuli 1 | Vanhemmuus, perhedynamiikka ja yrittäjähenkisyys

Current Status
Not Enrolled
Price
$0
Get Started

Vanhemmuutta ja kasvatustaitoja tulisi kehittää kohti eettistä vanhemmuutta, eli vanhempien tulisi arvioida tekojensa seurauksia. Eettinen vanhemmuus perustuu kahteen pääperiaatteeseen, jotka ovat:

  • A: Hyväntahtoisuus ja vahingoittamattomuus
  • B: Lojaalisuus ja vastuu

Periaate A tarkoittaa sitä, ettei vahingoita eikä tee pahaa, ja että pyrkii etsimään oikean tavan toimia sekä toimii oikein. Tämä ei ole helppoa. Joudumme muun muassa usein kyseenalaistamaan vanhemmiltamme saatuja vanhemmuuden malleja järkiperäisesti sen sijaan, että vain hylkäisimme ne kapinoidaksemme omia vanhempiamme vastaan. Periaate B viittaa esimerkiksi lupausten pitämiseen, luotettavuuteen, johdonmukaisuuteen ja mahdollisuuksiin oppia vanhemmuudesta. Se tarkoittaa sitä, että henkilö suhtautuu henkilö suhtautuu vakavasti omaan rooliinsa vanhempana. Vanhemman on pyrittävä toimimaan ensiluokkaisesti ja esimerkillisesti. Vanhempi ei huijaa, valehtele tai syytä muita omista puutteistaan, ja vanhempi toimii koko ajan moraalisen ja eettisen käyttäytymisen mallina. (http://www.apa.org/ethics/code/principles.pdf).

Alison Gopnik on tunnistanut kaksi modernin vanhemmuuden tyyppiä, jotka ovat ”puutarhuri” ja ”puuseppä”. ”Puuseppä” uskoo, että lasta voi muokata.  Alisonin mukaan tämä perustuu ajatukselle, että tekemällä oikeita asioita, hankkimalla oikeita taitoja ja lukemalla oikeita kirjoja, voi lapsesta muokata tietynlaisen aikuisen. ”Puutarhuri” taasen huolehtii vähemmän siitä, minkälainen lapsesta kasvaa. Sen sijaan hän tarjoaa turvallisen tilan, jossa lapsi voi tutkia maailmaa. Kasvatustyyli pyrkii ”luomaan antoisan ja hoivaavan, mutta myös vaihtelevan, monipuolisen ja dynaamisen ekosysteemin”. Tutkimukset osoittavat, että ”puutarhurivanhempien” kasvattamien lasten sietokyky on korkeampi ja heidän yritteliäisyytensä ja yrittäjätaitonsa ovat kehittyneemmät kuin muilla lapsilla. Tämän valmennuksen aikana pyritään lisäämään vanhempien ymmärrystä puutarhurivanhemmuuden hyödyistä.

Valmennuksessa painotetaan erityisesti autenttisen leikin avulla oppimista. Autenttinen leikki tarjoaa monipuolisen pohjan sosiaalisesti interaktiiviselle, vaiheittaiselle, hauskalle, mielekkäälle ja mukaansatempaavalle oppimiselle, mikä puolestaan luo vankan pohjan yrittäjille ja yrittäjyydelle. Autenttisen leikin avulla lapset oppivat paremmin, sillä he ovat flow-tilassa (Csíkszentmihályi). Flow-tilassa lapset kohtaavat haasteita, jotka ovat tarpeeksi haastavia, mutteivät liian haastavia, mikä tuo lapsille iloa heidän itse keksiessään ongelmiin ratkaisuja. Vanhemman keskeinen rooli ja tehtävä yrittäjyystaitojen ja -asenteiden kasvattajana on tarjota nuorille oppijoille mahdollisuuksia luoda positiivinen suhde ongelmanratkaisuun. ParENTrepreneurs-valmennuksessa pyrkimys onkin se, että vanhemmat löytäisivät tasapainon toimiessaan vanhempina ja tätä kautta kykenisivät tarjoamaan lapsilleen hoivaavan kasvuympäristön, jolla edistää lasten oppimista.

Tämä moduuli rakentuu viime vuosikymmenten kasvatusteoreetikkojen ja ammattikasvattajien työn tuloksiin. Vaikka vanhemmuutta lähestytään eri näkökulmista, on lopputulos kaikissa sama, eli lasten kasvattaminen luotettavassa ja hoivaavassa ympäristössä tarjoten lapselle sopivasti haasteita. Tämä moduuli perustuu seuraavien henkilöiden työhön: Alison Gopnik, Alfie Kohn, Lawrence J. Cohen, Peter Gray, Pasi Sahlberg, Philippa Perry, Marilyn Price-Mitchell, Ken Robinson ja Wendy Mogel.

Tässä moduulissa tärkein kotona käsiteltävä yrittäjyyskasvatuksen osa-alue ovat taloustaidot, joihin liittyy usein haasteita. Tavoitteena on auttaa lasta ymmärtämään rahan arvo ja oppimaan, miten raha-asioista voi neuvotella. Vanhempien haasteena onkin löytää tosielämän toimintatapoja, jotka auttaisivat lasta kehittämään taitojaan oman ikäryhmänsä kehitystason mukaisesti, sen sijaan, että rahaa käytettäisiin rangaistuksena tai palkkiona arkielämän toimista (kuten kotiaskareiden tekemisestä tai koulumenestyksestä). Tässä yhteydessä onkin hyvä käsitellä seuraavia asioita:

  • säästämisen merkitys eli mielihyvän tunteen/palkkion viivästyminen silloin, kun välittömästi tehdyn makeisostoksen sijaan myöhemmin saavutetaankin suurempi tavoite eli ostetaan haluttu lelu, johon rahat tuolloin riittävät;
  • tarpeiden ja halujen luonteen tunnustaminen verrattuna rajallisiin mahdollisuuksiin vastata niihin. Selkeän budjetin laatiminen pakottaa tunnistamaan realiteetit ja luo tarpeen asettaa tavoitteet tärkeysjärjestykseen, joita niukkoja resursseja budjetoitaessa ja käyttäessä on noudatettava.

Taloustaidot ovat osa tätä moduulia. Ne sopivat hyvin yhteen eettisen ja kestävään kehitykseen liittyvän kasvatuksen kanssa. Vanhemmat voivat hyödyntää omia kokemuksiaan näitä opettaessaan. Lisääntyvä huomion tarve taloustaitoja kohtaan kuvastaa myös talouden ja politiikan aikaansaamaa yhteiskunnallista muutosta. 

Hyödyt ja mahdollisuudet

Tässä moduulissa tutustutaan nykyaikaista vanhemmuutta koskevaan tutkimukseen ja käytäntöihin, jotka auttavat vastaamaan nopeasti muuttuvan maailman vaatimuksiin. Kasvattaaksemme menestyviä lapsia, tulee kasvatuksen muutoksen tapahtua koulun lisäksi myös kotona.

Tässä moduulissa vanhemmat kehittävät taitojaan seuraavilla yrittäjyyskasvatuksen osa-alueilla:

  • Kokemuksesta oppiminen
  • Eettinen ja kestävä ajattelu

Kasvatettaessa yritteliäitä ja yrittäjyyshenkisiä lapsia, on tarpeellista ensin tarkastella vanhemmuutta yleisesti. Ensinnäkin, viime vuosikymmeninä, ydinperheiden määrän lisäännyttyä, luonnolliset tilaisuudet oppia vanhemmuuden taitoja ja pohtia omaa tulevaa vanhemmuutta ovat vähentyneet. Aikaisempina vuosisatoina jokaiselle kertyi kokemusta lapsien kasvattamisesta perheen sisällä ja vanhempien sukupolvien valvonnassa. Vanhempien sukupolvien ansiosta suurimmalla osalla oli useampi esimerkki vanhemmuudesta, joista voitiin valita ja muodostaa omanlainen vanhemmuuden muoto. Nykyisin tarvitaan kirjoja ja kursseja vanhemmuudesta. Vanhemmaksi tuleminen on muuttumassa aikuisoppimiseksi sen sijaan, että sitä opittaisiin käytännön kautta varhaislapsuudesta saakka. Näin teoreettisista lähtökohdista oppiminen, tutkimustulosten ymmärtäminen ja niiden soveltaminen käytäntöön on tullut yhä tärkeämmäksi.

Mikäli henkilöllä on vain yksi esimerkki vanhemmuudesta, on hänen vaikeampi toteuttaa erilaista vanhemmuutta kuin mitä tuo hänen saamansa esimerkki vanhemmuudesta on ollut.

Vaikka lähes kaikki nuoret haluavat olla vanhempina erilaisia kuin heidän omat vanhempansa, tutkimuksen mukaan irtautuminen opitusta mallista ja siitä poikkeavan vanhemmuuden toteuttaminen vaatii paljon työtä. Internetissä tarjolla olevan, usein ristiriitaisen, materiaalin suuri määrä ja sosiaalisen median ryhmäpaine vaikeuttavat tätä entisestään. Tämän valmennuksen ja siihen kuuluvan vanhemmuusmoduulin avulla vanhemmilla on mahdollisuus itsetutkiskeluun, jota he tarvitsevat vastatakseen oman lapsensa/lastensa tarpeisiin sekä vastustaaksensa ryhmäpainetta.

Elämme aikakautta, jolloin maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Niinpä mahdollisuus tietoisesti valita erilaisia vanhemmuuden polkuja ja käytäntöjä, auttaa kasvattamaan lapsia tavoilla, jotka valmistavat heitä paremmin tulevaisuuteen ja tekevät heistä vahvempia sekä kehittävät heidän sietokykyään muutosten ja kriisien varalle. Tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla tämän päivän vanhemmista on itsellään ollut jossain määrin ylisuojelevat vanhemmat. Näin joutuessaan keskelle kiihtyvää muutosta, kokevat he turvattomuutta. Valmennuksen teoriatausta pyrkii osoittamaan, että isovanhempiemme suosima kasvatustyyli, jossa lapsia kasvatettiin ottamaan riskejä ja luottamaan vanhempiinsa, on tähän mennessä menestyksekkäin vanhemmuuden malli.

Omien kasvatuskäytäntöjen ja niihin liittyvien uskomusten pohtiminen auttavat kehittämään tässä moduulissa käsiteltyjä yrittäjyyskasvatuksen osa-alueita.

Vanhempien kokemuksesta oppimisen taitoihin sisältyy lapsen ja hänen oppimisensa havainnointi, sekä näiden pohtiminen ja edistäminen tarjoamalla siihen sopivia oppimiskokemuksia. Tämä moduuli auttaa vanhempia tunnistamaan (havaitsemaan) omaa vanhemmuuttaan koskevat käytäntönsä ja rajoituksensa, sekä tarjoaa tilaisuuden pohtia niitä ja vahvistaa omia kasvatus- ja vanhemmuustaitoja kokemuksellisen oppimisen sekä teorian kautta. Moduuli auttaa vanhempia kehittämään omaa kokemuksesta oppimistaan ja tämän tietoista kokemista.

Hyvä vanhemmuus perustuu arvoihin. Tämän moduulin tavoitteena on myös auttaa vanhempia tunnistamaan ja kehittämään arvoja eettisen ja kestävän kehityksen ajattelun mukaisesti. Arvoista keskusteleminen onkin tärkeää, jotta niitä voidaan kehittää. Moduulin tehtävät tarjoavat tätä tarkoitusta varten mahdollisuuksia itsetutkiskeluun sekä yhdessä tekemiseen. Vanhemmuusmalleihin ja taloustaitoihin liittyvät tehtävät parantavat vanhempien mahdollisuuksia olla lastensa tukena ohjatessaan näitä valitsemaan oikean ja väärän välillä, edistämään solidaarisuutta, kunnioittavaa ja myönteistä käyttäytymistä sekä kehittämään omia arvojaan.

Koska ParENTrepreneurs-valmennuksen aiheena on yrittäjyys, tulevat monelle ensimmäisenä mieleen taloustaidot. Vaikka taloustaidot ovat tärkeitä, ei vanhempien tule keskittyä yksinomaan niihin. Tähän moduuliin sisällytettyjen taloustaitoja käsittelevien tehtävien tarkoitus on tukea muita valmennuksen aikana kehitettäviä taitoja. Lisäksi taloustaidot tarjoavat keinon, jolla mitata oppijan edistymistä joko yksittäisissä asioissa tai kokonaisuutena.