Moduuli 1 | Vanhemmuus, perhedynamiikka ja yrittäjähenkisyys

Current Status
Not Enrolled
Price
with Registration
Get Started

Vanhemmuutta ja kasvatustaitoja tulisi kehittää kohti eettistä vanhemmuutta, eli vanhempien tulisi arvioida tekojensa seurauksia. Eettinen vanhemmuus perustuu kahteen pääperiaatteeseen, jotka ovat:

  • A: Hyväntahtoisuus ja vahingoittamattomuus
  • B: Lojaalisuus ja vastuu

Periaate A tarkoittaa sitä, ettei vahingoita eikä tee pahaa, ja että pyrkii toimimaan ja haluaa toimia oikein. Tämä ei ole helppoa. Joudumme muun muassa usein kyseenalaistamaan vanhemmiltamme saatuja vanhemmuuden malleja järkiperäisesti sen sijaan, että vain hylkäisimme ne kapinoidaksemme omia vanhempiamme vastaan. Periaate B viittaa esimerkiksi lupausten pitämiseen, luotettavuuteen, johdonmukaisuuteen ja vanhemmuudesta oppimisen mahdollisuuksiin. Se tarkoittaa, että henkilö suhtautuu vakavasti omaan rooliinsa vanhempana. Vanhemman on pyrittävä toimimaan ensiluokkaisesti ja esimerkillisesti. Vanhempi ei huijaa, valehtele tai syytä muita omista puutteistaan, ja vanhempi toimii koko ajan moraalisen ja eettisen käyttäytymisen mallina. (http://www.apa.org/ethics/code/principles.pdf).

Alison Gopnik on tunnistanut kaksi modernin vanhemmuuden tyyppiä, jotka ovat ”puutarhuri” ja ”puuseppä”. ”Puuseppä” uskoo, että lasta voi muokata.  ”Tämä perustuu ajatukselle, että tekemällä oikeita asioita, hankkimalla oikeita taitoja ja lukemalla oikeita kirjoja voi lapsesta muokata tietynlaisen aikuisen”, hän sanoo. ”Puutarhuri” taasen huolehtii vähemmän siitä, minkälainen lapsesta kasvaa. Sen sijaan hän tarjoaa turvallisen tilan, jossa lapsi voi tutkia maailmaa. Kasvatustyyli pyrkii ”luomaan antoisan ja hoivaavan, mutta myös vaihtelevan, monipuolisen ja dynaamisen ekosysteemin”. Tutkimukset osoittavat, että ”puutarhurivanhempien” kasvattamien lasten sietokyky on korkeampi ja heidän yritteliäisyytensä ja yrittäjätaitonsa ovat kehittyneemmät kuin muiden. Tämän valmennuksen aikana pyritään lisäämään vanhempien ymmärrystä puutarhurivanhemmuuden hyödyistä.

Valmennuksessa painotetaan erityisesti autenttisen leikin avulla oppimista. Autenttinen leikki tarjoaa monipuolisen pohjan sosiaalisesti interaktiiviselle, vaiheittaiselle, hauskalle, mielekkäälle ja mukaansatempaavalle oppimiselle, joka puolestaan luo vankan pohjan yrittäjille ja yrittäjyydelle. Autenttisen leikin avulla lapset oppivat paremmin, sillä he ovat flow-tilassa (Csíkszentmihályi). Flow-tilassa lapset kohtaavat haasteita, jotka ovat tarpeeksi mutta eivät liian haastavia, ja näin ne ovat voimaannuttavia tuoden lapsille iloa heidän keksiessään niihin ratkaisuja itse. Vanhemman keskeinen rooli ja tehtävä yrittäjyystaitojen ja -asenteiden kasvattajana on tarjota nuorille oppijoille mahdollisuuksia luoda positiivinen suhde ongelmanratkaisuun. ParENTrepreneurs-valmennus pyrkiikin tukemaan vanhempia löytämään tasapainon toiminnassaan vanhempina ja pyrkiessään tarjoamaan hoivaavan kasvuympäristön lapsilleen, ja tämä kautta edistämään lasten oppimista.

Tämä moduuli rakentuu viime vuosikymmenten kasvatusteoreetikkojen ja ammattikasvattajien työn tuloksiin. Vaikka vanhemmuutta lähestytään eri näkökulmista, on lopputulos kaikissa sama, eli lasten kasvattaminen luotettavassa ja hoivaavassa ympäristössä tarjoten lapselle sopivasti haasteita. Tämä moduuli perustuu seuraavien henkilöiden työhön: Alison Gopnik, Alfie Kohn, Lawrence J. Cohen, Peter Gray, Pasi Sahlberg, Philippa Perry, Marilyn Price-Mitchell, Ken Robinson ja Wendy Mogel.

Tässä moduulissa tärkein kotona käsiteltävä yrittäjyyskasvatuksen osa-alue on taloustaidot, aihe, johon liittyy siihen haasteita. Tavoitteena on auttaa lasta ymmärtämään rahan arvo ja oppimaan, miten raha-asioista voi neuvotella. Vanhempien haaste on löytää tosielämän toimintatapoja, joissa rahaa ei käytetä rangaistuksena tai palkkiona arkielämän toimista (kuten kotiaskareiden tekemisestä tai koulumenestyksestä), vaan jotka auttavat lasta kehittämään näitä taitoja oman ikäryhmänsä kehitystason mukaisesti. Tässä yhteydessä onkin hyvä käsitellä seuraavia asioita:

  • säästämisen merkitys eli mielihyvän tunteen/palkkion viivästyminen silloin, kun välittömästi tehdyn makeisostoksen sijaan myöhemmin saavutetaankin suurempi tavoite eli ostetaan haluttu lelu, johon rahat tuolloin riittävät;
  • tarpeiden ja halujen luonteen tunnustaminen verrattuna rajallisiin mahdollisuuksiin vastata niihin. Selkeän budjetin laatiminen pakottaa tunnistamaan realiteetit ja luo tarpeen asettaa tavoitteet tärkeysjärjestykseen, joita niukkoja resursseja budjetoitaessa ja käyttäessä on noudatettava.

Taloustaidot ovat osa tätä moduulia. Ne sopivat hyvin yhteen eettisen ja kestävään kehitykseen liittyvän kasvatuksen kanssa. Vanhemmat voivat hyödyntää omia kokemuksiaan näitä opettaessaan. Lisääntyvä huomion tarve taloustaitoja kohtaan kuvastaa myös talouden ja politiikan aikaansaamaa yhteiskunnallista muutosta.